Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 

                                        

Obec Nová Sedlica

 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce -

pozemok zastávaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane

priľahlého pozemku


Predmet predaja:


  • novovytvorená parcela registra „C“ - KN č. 471/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2,

  • novovytvorená parcela registra „C“ - KN č. 471/7 – ostatné plochy o výmere 16 m2,


ktoré sú identifikované geometrickým plánom č. 46053328-155/2017, autorizačne overeným dňa 11.09.2017 a úradne overeným Okresným úradom v Snine, odbor katastrálny dňa 18.09.2017.

Uvedené novovytvorené parcely boli odčlenené z obecného pozemku parcely registra „E“ - KN č. 125/50 – ostatné plochy, vedenej na LV č. 1 v k. ú. Nová Sedlica.


Kupujúci: Ján Lancoš, rodený Lancoš, trvale bytom Nová Sedlica č. 154, 067 68


Dôvod: Na dotknutom pozemku sa nachádza stavba - garáž, ktorú žiadateľ užíva. Uvedená stavba tvorí doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe – rodinnému domu, ktorý sa nachádza oproti garáže. Predajom pozemkov dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu nehnuteľností.

Tento zámer predať nehnuteľný majetok obce v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 105/2017 zo dňa 21.12.2018.Vasiľ Dinič

starosta obceZverejnené dňa: 14.03.2018

Zvesené dňa:

Zoznam aktualít

Realizácia projektu Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite
Projekt Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite
FEST pod Kremencom - XII. ročník
OBEC NOVÁ SEDLICA Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom", ktorý sa bude konať 15. júla 2018 na miestnom futbalovom ihrisku.
Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018
Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov
1