Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

 Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia
o podmienkach práva voliť a práva byť volený
 
Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.
 
Právo voliť
do orgánov samosprávnych krajov
 
Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia (ďalej len „obyvateľ samosprávneho kraja“) a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
 
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.
 
Právo byť volený
do orgánov samosprávnych krajov
 
Za poslanca zastupiteľstva samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý má trvalý pobyt v obci alebo vo vojenskom obvode, ktoré patria do územia volebného obvodu, v ktorom kandiduje, a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
 
Za predsedu samosprávneho kraja môže byť zvolený obyvateľ samosprávneho kraja, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
 
      Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 
 
 
 Вольбы до орґанів самосправных країв
 
Інформація
о условіях права волити і права быти воленый
 
Вольбы до орґанів самосравных країв будуть
в суботу 29. октобра 2022 од 7:00 до 20:00 год.
 
Право волити
до орґанів самосправных країв
 
Право волити до орґанів самосправных країв мать обчан Словацькой републікы ай чуджінець, котрый мать місто стабілного бываня в селї/містї, котре патрить до самосправного краю, або мать місто стабілного бываня у воєньскім обводї, котрый патрить на учелы волеб до орґанів самосправного краю до ёго уземного цїлку (дале лем: „жытель самосправного краю“) і найнескорше в день волеб досягне вік 18 років.
 
Прекажков права волити є законом оклїщене обмеджіня особной слободы з доводу охраны верейного здравя, кедь особітный закон в часї пандемії не встановить інакше.
 
Право быти воленый
до орґанів самосправных країв
 
За посланця заступительства самосправного краю може быти зволеный жытель самосправного краю, котрый мать місто стабілного бываня в селї/містї, або у воєньскім обводї, котры належать до уземного цїлку волебного обводу в котрім кандідує, а найнескорше в день волеб досягне вік 18 років.
 
За председу самосправного краю може быти зволеный жытель самосправного краю, котрый найнескорше в день волеб досягне вік 25 років.
 
         Прекажков быти воленый є 
 выкон тресту однятя слободы,
 правоплатне одсуджіня за умыселный трестный скуток, кедь одсуджіня не было загладжене,
 позбавлїня способности на правны дїла.