Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

                                            OBEC NOVÁ SEDLICA

                                              Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 ZbojTelefón: 057/76941 87 e-mail: obec.novasedlica@makoba.sk
Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer predaja nižšie uvedenej nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou

všetkých poslancov uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 131/2018 zo dňa 06.11.2018 a týka sa pozemku registra „C“ parcelné číslo 458/4 v k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísaného na LV č. 1 v časti B, v podiele 1/1 k celku.


Predmet predaja:


A) Novovytvorená parcela registra „C“ č. 458/4 o výmere 150 m2, ostatné plochy a nádvorie, ktorá bola identifikovaná geometrickým plánom č. 01/2018, autorizačne overený 25.06.2018 a úradne overeným Okresným úradom v Snine, odbor katastrálny dňa 17.07.2018.

Uvedená novovytvorená parcela bola odčlenená z obecného pozemku registra „C“ - parcela č. 458/1 – zastavané plochy a nádvorie, vedený na LV č. 1, k. ú. Nová Sedlica.

 

Kupujúci: Alžbeta Harkotová, Nová Sedlica č. 135, 067 68

Dôvod: Uvedený pozemok sa nachádza pred rodinným domom žiadateľky a prístup k rodinnému domu je možný iba cez pozemok - zastavanú plochu vo vlastníctve obce. Svojím umiestnením a využitím tento pozemok tvorí neoddeliteľný celok so stavbou vo vlastníctve žiadateľky, a tým je tento pozemok pre obec nevyužiteľný a nadbytočný.

 

                                                                                                      Vasiľ Dinič   

                                                                                                    starosta obce

Zverejnené dňa: 21.12.2018

Zvesené dňa:

Zoznam aktualít

FEST pod Kremencom - XIII. ročník
Obec Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom", ktorý sa uskutoční 14. júla 2019.
Realizácia projektu Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite
Projekt Doplnenie prvkov na edukačnej lokalite
FEST pod Kremencom - XII. ročník
OBEC NOVÁ SEDLICA Vás srdečne pozýva na festival ľudového spevu a tanca "Fest pod Kremencom", ktorý sa bude konať 15. júla 2018 na miestnom futbalovom ihrisku.
Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018
Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí