Kontakt:

Anketa:

Napíšte nám:

Aktuality

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 

                                        

Obec Nová Sedlica

 

v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica
Zverejnenie zámeru predať nehnuteľný majetok obce -

pozemok zastávaný stavbou vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane

priľahlého pozemku


Predmet predaja:


  • novovytvorená parcela registra „C“ - KN č. 471/4 – zastavané plochy a nádvoria o výmere 26 m2,

  • novovytvorená parcela registra „C“ - KN č. 471/7 – ostatné plochy o výmere 16 m2,


ktoré sú identifikované geometrickým plánom č. 46053328-155/2017, autorizačne overeným dňa 11.09.2017 a úradne overeným Okresným úradom v Snine, odbor katastrálny dňa 18.09.2017.

Uvedené novovytvorené parcely boli odčlenené z obecného pozemku parcely registra „E“ - KN č. 125/50 – ostatné plochy, vedenej na LV č. 1 v k. ú. Nová Sedlica.


Kupujúci: Ján Lancoš, rodený Lancoš, trvale bytom Nová Sedlica č. 154, 067 68


Dôvod: Na dotknutom pozemku sa nachádza stavba - garáž, ktorú žiadateľ užíva. Uvedená stavba tvorí doplnkovú funkciu k hlavnej stavbe – rodinnému domu, ktorý sa nachádza oproti garáže. Predajom pozemkov dôjde k majetkovoprávnemu vysporiadaniu nehnuteľností.

Tento zámer predať nehnuteľný majetok obce v súlade s § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov bol schválený uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 105/2017 zo dňa 21.12.2018.Vasiľ Dinič

starosta obceZverejnené dňa: 14.03.2018

Zvesené dňa:

Zoznam aktualít

Majáles 2018
FS "Ľude spud Beskyda" v spolupráci s obcou Nová Sedlica Vás srdečne pozýva na MAJÁLES, ktorý sa uskutoční 11. mája 2018 v KD Nová Sedlica.
Vývoz separovaného odpadu z domácností 2018
Vývoz komunálneho odpadu z domácnosti - rok 2018
Výzva na predkladanie ponúk
Výzva na predkladanie ponúk.
Obec Nová Sedlica odmenená Pečaťou rozvoja obcí a miest
Národné informačné stredisko Slovenskej republiky (NiSSR) vyhodnotilo Novú Sedlicu ako obec s predpokladom stabilného rozvoja.
Nórsky projekt v Uličskej doline
Projekt Ochrana prírody ako príležitosť pre regionálny rozvoj, ktorý je financovaný prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu.
Revitalizácia historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt pod názvom "Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica" bol zrealizovaný za podpory Environmentálneho fondu v rámci Programu obnovy dediny - Zelená dedina.
Revitalizácia areálu historickej budovy v obci Nová Sedlica
Projekt bol realizovaný v období od 01.07.-15.10.2015.
Studňa pre turistov v obci Nová Sedlica
V obci máme studňu pre turistov.
Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí
1