English
Zmenšiť textZväčšiť text

Správne konanie

Povinné zverejňovanie: 

V zmysle § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, obec ako orgán ochrany prírody zverejňuje na svojej internetovej stránke informáciu o začatých správnych konaniach, ktorými môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny. V stanovej lehote od zverejnenia informácie môže akýkoľvek subjekt doručiť písomné alebo elektronické potvrdenie záujmy byť účastníkov konania v začatom správnom konaní. 

 

Číslo konania

 

Predmet konania

 

Dátum zverejnenia informácie

 

Lehota na potvrdenie záujmu byť účastníkom v konaní

 

OcU-16/2021

 

Žiadateľ Ján Harkot, bytom Komenského 2662/12, požiadal dňa 9.10.2020 o vydanie súhlasu na vyrub drevín - 1 ks pagaštan konský s obvodom kmeňa  30 cm a 1 ks lipa malolista s obvodom kmeňa 40 cm , obvod kmeňa meraný vo výške 130 cm nad zemou alebo tesne pod miestom rozkonárenia. Dreviny sa nachádzajú na parcelne C-KN č. 79/1 v k.ú.Nová Sedlica.

Odôvodnenie: nevyhovujúci stav drevín, zasahovanie drevín do VN vedenia

25.05.2021 7dní od zverejnenia informácie