English
Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejňovanie údajov

 

Podľa zákona č. 329/2018 Z. z. , ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2019 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok /2023/

v obci NOVÁ SEDLICA je: 50,24 %

  • výška poplatku za uloženie ZKO a objemného odpadu = množstvo týchto odpadov uložených na skládku odpadov v t x sadzba za rok v eurách . t-1

  • sadzba závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2021 a pre nasleddujúce roky:

Podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z. Sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov sú:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2021

2022

2023

1

x ≤ 10

33

33

33

2

10 < x ≤ 20

30

30

30

3

20 < x ≤ 30

27

27

27

4

30 < x ≤ 40

22

22

22

5

40 < x ≤ 50

18

18

18

6

50 < x ≤ 60

15

15

15

7

x > 60

11

11

11

 

 

                                                                                                                                                          OBEC NOVÁ SEDLICA

VÝPOČET VYTRIEDENIA KOMUNÁLNYCH ODPADOV ZA ROK 2023

V zmysle prílohy č.2 zákona č. 329/2018 Z.z. o polatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

ÚVKO=((m zložka1 + m zložka2 + m zložka n) / mKO)*100%

 

Čitateľ vzorca „m zložka 1 až m zložka n“

Zložka

Kód odpadu

Názov odpadu

Hmotnosť odpadu [kg]

m zložka 1

200101

papier a lepenka

1027

m zložka 2

200102

Sklo

1068

m zložka 3

200103

VKM na báze lepenky

174

m zložka 4

200104

obaly z kovu

6

m zložka 5

200123

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

819

m zložka 6

200125

jedlé oleje a tuky

5

m zložka 7

200135

vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti

960

m zložka 8

200136

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001212m, 200123 a 200135

7600

m zložka 9

200139

plasty

4478

m zložka10

20014001

meď, bronz, mosadz

18

m zložka 11

20014002

hliník

9

m zložka 12

20014005

železo a oceľ

1960

SPOLU

m zložka 1 až m zložka n

 

 

 

 

18124

 

 

 

 

 

Menovateľ „mKO“

Kód odpadu

Názov odpadu

Hmotnosť odpadu [kg]

200101

papier a lepenka

1027

200102

sklo

1068

200103

VKM na báze lepenky

174

200104

obaly z kovu

6

200123

vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky

819

200125

jedlé oleje a tuky

5

200135

vyradené elektrické a elektronické zariadenia obsahujúce nebezpečné časti

960

200136

vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 2001212m, 200123 a 200135

7600

200139

plasty

4478

200301

zmesový komunálny odpad

17950

20014001

meď, bronz, mosadz

18

20014002

hliník

9

20014005

železo a oceľ

1960

 

SPOLU mKO

 

36074

 

Úroveň vytriedenia odpadov v roku 2023    =    18124/36074 x  100

ÚVKO = 50,24  %