English
Zmenšiť textZväčšiť text

Zverejňovanie údajov

Podľa zákona č. 329/2018 Z. z. , ktorý nadobudol účinnosť 1.1.2019 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z. z. , ktorým sa ustanovuje výška sadzieb poplatkov za uloženie odpadov a podrobnosti súvisiace s prerozdeľovaním príjmov z poplatkov za uloženie odpadov úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci rok /2022/

v obci NOVÁ SEDLICA je: 44,80 %

  • výška poplatku za uloženie ZKO a objemného odpadu = množstvo týchto odpadov uložených na skládku odpadov v t x sadzba za rok v eurách . t-1

  • sadzba závisí od úrovne vytriedenia komunálneho odpadu v obci za rok 2021 a pre nasleddujúce roky:

Podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády SR č. 330/2018 Z.z. Sadzby za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov sú:

Položka

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu x [%]

Sadzba za príslušný rok v eurách . t-1

2021

2022

2023

1

x ≤ 10

33

33

33

2

10 < x ≤ 20

30

30

30

3

20 < x ≤ 30

27

27

27

4

30 < x ≤ 40

22

22

22

5

40 < x ≤ 50

18

18

18

6

50 < x ≤ 60

15

15

15

7

x > 60

11

11

11