SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť

POLOHA

Obec Nová Sedlica je najvýchodnejšie položená obec na území Slovenska. Rozprestiera sa v Bukovských vrchoch pod hlavným karpatským hrebeňom. Súradnice obce: 49°3' S.G.Š., 22°31' V.G.D. Jej kataster od severu ohraničuje slovensko-poľská štátna hranica a od východu slovensko-ukrajinská štátna hranica. Obe sa spájajú v kóte Kremenec (1221 m n.m.), najvýchodnejšom bode našej republiky. Z juhu a zo západu hraničí s obcou Zboj. Je to rádová potočná obec v Uličskej doline na hornom toku Zbojského potoka. Stred obce sa nachádza v nadmorskej výške 421 m. Rozloha katastra je 3302 ha, z toho rozloha poľnohospodárskej pôdy je 901 ha, rozloha lesov 2325 ha, vodné plochy zaberajú 19 ha a ostatné plochy 57 ha. Súčasťou katastra je aj ŠPR STUŽICA vo výmere 761,49 ha s pralesovitými lesnými spoločenstvami /prevažne bukové s pôvodnou jedľou a javorom horským/. Je tiež lokalitou zoogeograficky dôležitých živočíšnych druhov s výskytom niekoľkých východokarpatských endemitov.

Nová Sedlica liegt im Nationalpark Poloniny

Die Gemeinde (3302 ha) grenzt im Norden an Polen, im Osten an die Ukraine. Die Grenzen der drei Länder treffen sich an der Kote Kremenec. Auf dem Gemeindegebiet liegt das Naturreservat Stužica, mit reicher Fauna und Flora. Nová Sedlica wurde 1630 erstmals erwähnt. Die ôrtliche Pension Kremenec heir3t in - und ausländische Gäste willkommen.     

Nová Sedlica lies in the Poloniny National Park
The community (3302 ha) borders with Poland to the north, with the Ukraine to the east. The  borders of the three countries meet at the geographical point Kremenec. To the communal area belongs the Stužica Nature Reserve with a bounty of plantlife and wildlife. Nová Sedlica was first mentioned in 1630. The local pension Kremenec welcomes guests from home and abroad.

STARÉ A INOJAZYČNÉ NÁZVY
1588 Rozell (Rozgiel), 1623 Rozgyel, 1635 Rozcziel vel Novo Szelicze, 1773 Novo Szelecza, 1808 Novosedlica, 1927 Nová Sedlica, maďarsky Novoszedlica, Újszék

ADMINISTRATÍVNE ČLENENIE
Župa Zemplínska, okres Snina, 1960 -1 996 okres Humenné, od 1996 okres Snina.

ŠTATISTIKA OBYVATEĽSTVA
1930 – 772, 1940 – 896, 1950 - 645, 1961 - 795, 1970 – 793, 1980 - 686, 1991 – 448, 2001 – 337

Prírodná charakteristika obce 

Územie obce leží v mierne teplej, vlhkej oblasti s júlovou teplotou vyššou ako 16ºC, ročný úhrn zrážok je asi 800 mm, v najvyšších polohách prevyšuje 1000 mm. Prevážna väčšina poľnohospodárskej pôdy sa nachádza v horskej výrobnej oblasti, v nižších polohách aj zemiakarská výrobná oblasť. Územie je budované paleogénnym flyšom. Vrchovinový až hornatinový reliéf vytvára ťažké výrobné podmienky.

Poľnohospodársky pôdny fond leží zväčša v horskej výrobnej oblasti, len časť pozemkov zasahuje do zemiakarskej oblasti. Je v chránenom území, vyznačuje sa malým zastúpením ornej pôdy s vysokým zastúpením trvalých trávnatých porastov, čo spolu s klimatickými podmienkami určuje krmovinársky charakter výroby.

Najviac sa pestujú kukurica na siláž, ďatelina, ďatelino-trávne miešanky, jednoročné jarné krmoviny. Z obilnín jačmeň, raž a ovos.
Chová sa hovädzí dobytok na farmách v LPM Ulič, v Novej Sedlici funguje farma na chov jalovíc.

Do obce vedie cesta III. triedy. Dopravu zabezpečuje jedna pravidelná autobusová linka na trase Snina – Nová Sedlica. Dĺžka miestnych komunikácií je 4,5 km z toho 1,5 km patrí do intravilánu obce.

Územie Národného parku Poloniny patrí do povodia Bodrogu. Najväčšia časť územia novosedlického antiklimálneho pásma pripadá na povodie Uličky, ktorá pod obcou Ulič priberá ľavostranný prítok Zbojský potok. Plocha povodia Uličky po zaústení Zbojského potoka je 195,13 km². Cez Novú Sedlicu preteká Zbojský potok (plocha povodia 30,2 km²), ktorý pramení pod Riabou skalou cca 11 km od obce. Tok Zbojského potoka je napájaný množstvom menších potokov a potôčikov. Najväčším jeho pravostranným prítokom nad obcou je Hrabový potok vytekajúci spod Veľkého Bukovca a potok Raztoka pod obcou. Najväčším ľavostranným potokom sú potok vytekajúci pod Čierťažou, potok vytekajúci pod Peckovou Kyčerou a Geborovský potok. Druhým najväčším potokom v katastri obce Nová Sedlica je Stužická rieka prameniaca pod Čierťažou s bočným prítokom – Kamenistým potokom, prameniacim pod Kremencom. Prameň Kamenistého potoka je najvyššie položeným prameňom v okolí Novej Sedlice – v 1208 m n.m.

V obci sa nachádzajú dve predajne potravín, pohostinstvo, penzión, obecný úrad a požiarna zbrojnica. Budova kultúrneho domu slúži pre miestne obyvateľstvo na kultúrno - spoločenské podujatia. Budova bývalej základnej školy slúži pre dôchodcov a pre mládež. V roku 2014 obec v tejto budove zriadila športovú miestnosť. 

Obec a okolie poskytuje ubytovacie a stravovacie možnosti:

Penzión Kremenec – reštaurácia (domáce špeciality)

Penzión pozostáva z dvoch pavilónov A a B.

Pavilón A:

Lôžková kapacita: 14 osôb (10xlôžko, 4xprístelka)
Stoličková kapacita: 60 osôb
Terasa: 40 osôb

Pavilón B: 

21 osôb

  • prízemie -3x 2 lôžková izba, 2x3 lôžková izba
  • podkrovie - 2x apartmán, 1x2 lôžková izba a 1x3 lôžková izba

http://www.kremenec.sk/sk/penzion-restauracia-kremenec.alej

Hostinec BESKYD - súkromný ubytovací objekt s poskytovaním služieb rýchleho občerstvenia

Lôžková kapacita: 9 osôb        
Stoličková kapacita: 30 osôb                                                       
Terasa: 20 osôb

http://www.hostinec-beskyd.sk/galeria.html

 

Stanovanie, táborenie

Nová Sedlica – Sedlo pod Čierťažou
Technické vybavenie: prístrešok, ohnisko, lavičky, stôl a prameň pitnej vody

Kasárne boli postavené v roku 1929. Ide o autentickú pamiatku histórie evidovanej v ústrednom zozname kultúrnych pamiatok SR pod číslom 10432. Medzi prvými útvarmi, ktoré sa v novovybudovanných kasárňach usídlili boli jednotky finančnej  stráže.V rokoch 1945 - 1947 tento objekt bol miestom ozbrojených stretnutí československého vojska a finančnej stráže s oddielmi banderovcov prenikajúcimi z Poľska na naše územie. 

Od roku 2002 budova slúži starým a chorým občanom, najpr ako Zariadenie opatrovateľskej služby, o tri roky neskôr ako Zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb a od roku 2016 ako špecializované zariadenie a domov sociálnych služieb pod názvom Domov v Poloninách. Lôžková kapacita je 23 miest a sociálna starostlivosť je zabezpečovaná 16 zamestnancami.  Zriaďovateľom tohto zariadenia je VÚC Prešov.