English
Zmenšiť textZväčšiť text

Výberové konanie

OBEC NOVÁ SEDLICA

v súlade s § 18a ods. 2/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov a v zmysle uznesenia  Obecného zastupiteľstva  v Novej Sedlici č. 58/2021 zo dňa 30.06.2021

v y h l a s u j e

         výberové konanie na obsadenie funkcie hlavného kontrolóra

Obce Nová Sedlica

Deň konania voľby hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica je určený na deň zasadnutia

​      Obecného zastupiteľstva Obce Nová Sedlica dňa 28. septembra 2021

(úväzok 4 %, t. j. 1,5 hod. týždenne)

Kandidát musí spĺňať:

 1. Kvalifikačné predpoklady:

 • ukončené minimálne úplné stredoškolské vzdelanie

 1. Ďalšie predpoklady:

 • minimálna 5 ročná prax v kontrolnej činnosti alebo vo verejnej správe v oblasti ekonomickej, právnickej,

 • morálna bezúhonnosť,

 • znalosť základných noriem samosprávy.

 1. Všeobecné podmienky:

 • pracovný úväzok hlavného kontrolóra sa určuje na 1,5 hodín týždenne, t .j. úväzok

0,04 (4 %),

 • začiatok funkčného obdobia hlavného kontrolóra sa určuje na deň 1.10.2021, ktorý je

určený ako deň nástupu do práce,

 • hlavný kontrolór je volený obecným zastupiteľstvom na 6 rokov. Je pracovníkom obce

a za svoju činnosť zodpovedá zastupiteľstvu, ktorému 2x ročne podáva správu o svojej

činnosti,

 • funkcia hlavného kontrolóra nie je zlučiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, funkcie v štátnej správe, dozornej rade, prípadne v inom kontrolnom orgáne obce,

 • vykonáva kontrolu úloh obce vyplývajúcich z pôsobnosti a kompetencií obce

 1. Náplň práce

Vykonáva kontrolu:

 • nakladania s majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu, prípade vo vlastníctve iných právnických a fyzických osôb, ktorý bol obci zverený,

 • účtovníctva a pokladničných operácií na obecnom úrade,

 • príjmovej a výdavkovej časti rozpočtu, jeho zmien a záverečného účtu,

 • správnosti a opodstatnenosti čerpania finančných prostriedkov obci účelovo poskytnutých, fondov a dotácií,

 • hospodárenie s finančnými prostriedkami,

 • plnenie úloh vyplývajúcich zo zákona o obecnom zriadení a z rozhodnutí orgánov obce,

 • dodržiavanie všeobecne záväzných nariadení obce a ostatných vnútorných predpisov obce,

 • predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti,

 • prekladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

 • predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku

Preveruje:

 • tvorbu a čerpanie rozpočtu obce,

 • opodstatnenosť zavedenia alebo zrušenia poplatkov obce

Vypracúva odborné stanoviská:

 • k návrhu rozpočtu a záverečnému účtu obce pre ich schválením obecným zastupiteľstvom,

 • možnosti poskytovania úveru, pôžičky a dotácií,

 • výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá obecnému zastupiteľstvu,

 • zúčastňuje sa na zasadnutí obecného zastupiteľstva s poradným hlasom.

 1. Náležitosti prihlášky:

 • meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko, kontaktné údaje (e-mail, telefón),

 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,

 • súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v zastupiteľstve,

 • úradne overená fotokópia príslušného dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

 • výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace.

 1. Spôsob doručenia prihlášky:

 • kandidáti na funkciu hlavného kontrolóra Obce Nová Sedlica odovzdajú osobne alebo zašlú poštou svoju písomnú prihlášku v zalepenej obálke označenej „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ na adresu: Obec Nová Sedlica, Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 Zboj

 • uzávierka prihlášok je 20.09.2021 do 14.00 hod..

Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú podmienky a nepredložia požadované doklady.

Zverejnené na:

www.obecnovasedlica.sk

vývesnej tabuli obce /dňa 01.07.2021

Vasiľ Dinič, starosta obce