English
Zmenšiť textZväčšiť text

Súčasnosť DHZ

Dobrovoľný hasičský zbor je najstaršou záujmovou a humánnou organizáciou v obci. V súčasnosti má 41 členov,  z toho 13 žien. Aktivity DHZ zasahujú takmer do všetkých oblastí života obce. Aktívne sa podieľajú na zásahovej, preventívnej a športovej činnosti, poskytujú pomocnú ruku obci pri organizovaní brigád a kultúrnych podujatí. Dúfame, že činnosť DHZ sa bude každým rokom  zlepšovať aj napriek dnešnej uponáhľanej dobe, ktorá je časovo náročná najmä pre mladých členov, ktorí pracujú mimo svojho trvalého bydliska.

Výbor DHZ

Obec: NOVÁ SEDLICA
Okres: SNINA

Predseda DHZ: Pavol ŠEBÁK
Veliteľ DHZ: Ján DOVHUN
Preventivár DHZ: Mikuláš HARKOT
Strojník DHZ: Miroslav VORONIČ ml.
Tajomník DHZ: Mikuláš KARBUNÍK
Referent pre mládež: Jana ŠEBÁKOVÁ

Správa o činnosti DHZ za rok 2012

Dobrovoľný hasičský zbor v Novej Sedlici  uskutočnil dňa 21.3.2012 výročnú členskú schôdzu DHZ, na ktorej bol prijatý plán hlavných úloh na výcvikový rok 2012 a plán zasadaní výboru.  Plán činnosti DHZ  bol plnený iba čiastočne.

Výbor DHZ  počas roka nezasadal a aj členské schôdze sa nekonali. Uskutočnili sa iba stretnutia spojené s prípravou  hasičských družstiev na súťaže. Na základe uvedených skutočností je potrebné poveriť jedného člena výboru, aby plán činnosti, ktorý si schválime na rok 2013 bol aj realizovaný.

Náš DHZ má 41 členov, z toho 28 mužov a 13 žien. Náklady spojené s platením členského, ako aj náklady na prezentáciu našej obce formou súťaží hradí obec. DHZ má k dispozícií kanceláriu v objekte obecného úradu, ktorú využíva na schôdzkovú činnosť a na uskladnenie dokumentácie.

Každý z Vás vie, že našich poslaním, ako aj poslaním každého človeka je chrániť zdravie a majetok občanov pred požiarmi a inými javmi, ktoré ohrozujú ľudský život a jeho majetok.

V roku 2012 sa v našej obci nevyskytol žiaden požiar, čo nás veľmi teší, ale aj napriek tomu musíme venovať zvýšenú pozornosť na zabezpečenie požiarnej ochrany kvalitnou prevenciou, výchovou spoluobčanov a zabezpečením funkčnej požiarnej techniky.  Čo sa týka prevencií, bohužiaľ musím skonštatovať, že počas sledovaného roka nebola vykonaná preventívna kontrola v obytných budovách a v malých prevádzkam a to z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu preventivára pána Mikuláša Harkota. Zároveň sa chcem poďakovať strojníkovi Miroslavovi Voroničovi, ktorý za pomoci svojho rodinného príslušníka a člena DHZ pána Miroslava Voroniča vykonali údržbu na PPS 12, a tým ju uviedli do provozu. Samozrejme, je to stará technika a samotná manipulácia s týmto strojom je obtiažna.

Každoročne DHZ venuje pozornosť príprave požiarnych družstiev na súťaž DHZ. Máme družstvo mužov a družstvo žien. Zúčastnili sme sa na dvoch súťažiach a to v Stakčíne a Uliči. Ženy získali druhé miesto v Stakčíne a 3 miesto v Uliči, muži bez umiestnenia. Je potrebné poukázať na ľahostajnosť našich mužov, ktorí absentujú na cvičeniach, nie sú schopní sa zúčastniť taktického cvičenia v plnom počte. Naopak, pochvala patrí ženám, ktoré naozaj s radosťou, nadšením a s plným nasadením sa pripravujú na súťaže. 

Na príprave hasičských družstiev sa podieľali: p. Šebák,  Šebáková, Dovhun, a p. M. Fedoráš a preto im patrí srdečne poďakovanie.

DHZ má pre svoju prácu k dispozícií plávajúce a kalové čerpadlá, motorovú kosačku, PS 12, motorovú pílu, hadice B a C, savice a kompletný výstroj pre družstva.  Ženám boli zakúpené pracovné rovnošaty počas sledovaného obdobia.  Je potrebné poukázať na technické vybavenie, ktoré máme   pre hasičský šport. Je zastaralé a nepraktické a zohráva veľkú úlohu pri súťažiach. Bolo by potrebné zakúpiť nové prúdnice, rozdeľovače a savice. Pre potreby získania vody v prípade požiaru máme k dispozícií vodný zdroj – rybník v lokalite Poľana. Dôležitý je aj spôsob vyhlasovania požiarneho poplachu, na čo môžeme použiť sirénu a miestny rozhlas nachádzajúcich sa v budove obecného úradu.

V poslednom bode sa chcem poďakovať všetkým členom, ktorí vytvárali nemalé hodnoty na úkor svojho osobného voľna. Vďaka patrí naším členom DHZ, obecnému zastupiteľstvu a starostovi obce za finančnú podporu.

Veríme, že sa táto spolupráca bude naďalej úspešne rozvíjať.

Do ďalšieho obdobia Vám želám veľa úspechov.

predseda DHZ

Plán činnosti DHZ v Novej Sedlici

Oblasť

Akcia

Zodpovedá

Organizačná časť

Uskutočníme    výborových a     členských schôdzí DHZ

2/2 - výbor

Získame             nových členov, z toho    žien a      z radov mládeže

 

Získame             predplatiteľov časopisu Požiarnik

 

Uskutočníme tieto kultúrne a spoločenské podujatia

 

 

 

 

 

Prevencia

Vykonáme inštruktáž     2      kontrolných  preventívnych skupín

preventivár

Vykonáme preventívne kontroly v

obytných budovách

         100

malých prevádzkach

4

 

preventivár

Uskutočníme besedy

s deťmi

 

 

spoluobčanmi

 

 

Pripravíme    nástenky,     ukážky,     relácie v MR,      články v tlači

Výbor, členovia

Iné

 

Školenie a výcvik

  Akcia

Počet ( meno )

 

Zabezpečíme účasť na IMZ

1 (Mikuláš Karbuník)

výbor

Zabezpečíme účasť na ZŠ v okrese

 

 

Do kurzov v OŠ Martin vyšleme

 

 

Do súťaže zapojíme

HD mužov

1

výbor

HD  žien

1

Výbor

HD dorastu

 

 

HD nad 35 rokov

 

 

Vykonáme podľa plánu 2 miestne taktické cvičenia

1

výbor

Zapojíme sa do okrskového taktického cvičenia

1

výbor

Pohárové súťaže a ukážky

1

výbor

 

 

 

 

 

 

Mládež

Do hry Plameň zapojíme HD

( aj branný pretek )

chlapcov

 

 

dievčat

 

 

Uskutočníme tieto akcie pre mládež

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brigády

Pri údržbe a oprave odpracujeme

brigádnických hodín

požiarna zbrojnica a okolie

100 hodín

výbor

požiarna technika, výzbroj a výstroj

50 hodín

výbor

vodné zdroje a príjazdové cesty

 

výbor

Iné brigády

 

50 hodín

výbor

 

 

 

Iné

 

 

podpis a pečiatka