SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Výzva na predloženie cenovej ponuky

 04.03.2021

NÁZOV PREDMETU ZÁKAZKY : „Zabezpečenie služby – prevádzka SMS parkovaného na území obce Nová Sedlica


Zákazka s nízkou hodnotou na uskutočnenie služby zadávaná podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa :

Obec Nová Sedlica

so sídlom: Nová Sedlica č. 23, 067 68 Nová Sedlica, Slovenská republika

IČO: 00323314

DIČ: 2020794567

bankové spojenie: VÚB, a.s., pobočka Snina

číslo úctu: SK36 0200 0000 0000 2802 1532

za obec koná : Vasiľ Dinič, starosta obce


2. Predmet zákazky

Názov zákazky : „Zabezpečenie služby – prevádzka SMS parkovného na území obce Nová Sedlica

Predpokladaná hodnota zákazky : Pri maximálnej výške provízie z predpokladaných výnosov za obdobie 2 roky (24 mesiacov): cca z 100 parkovacích miest

Druh zákazky : služba

3. Miesto dodania predmetu zákazky

Miesto dodania predmetu zákazky : Kraj: Prešovsky, Okres : Snina, Obec : Nová Sedlica, Štát : Slovenská republika, miesto : katastrálne územie Nová Sedlica. NUTS kód: SK041

4. Opis predmetu zákazky

Obec Nová Sedlica, ako správca a prevádzkovateľ plateného parkovania, v zmysle schváleného VZN č.1 2021 o dočasnom parkovaní schválené unesením č. 51/2021, dňa 02.03.2021 plánuje obec Nová Sedlica realizáciu a spustenie elektronického systému plateného parkovania prostredníctvom SMS od 01.05.2021. Parkovné tak bude prostredníctvom SMS platby. Predpokladaný počet parkovacích miest odhadujeme na deň cca 100. Predmetom obstarávania je systém platieb prostredníctvom SMS, bude spĺňať nasledovné požiadavky:

 • zabezpečenie platobného systému parkovania prostredníctvom SMS správ mobilných telefónov všetkých telekomunikačných operátorov na území SR na predaj parkovného napr.(Orange Slovensko, Slovak Telekom, O2 Slovakia, Swan Mobile),

 • zabezpečenie systému na overenie platnosti úhrady za dočasné parkovanie,

 • zabezpečenie výstupov z databázových štatistík poskytovanej služby,

 • vyplatenie súčtu konečných súm za SMS úhrady parkovania v zmysle mesačnej štatistiky na účet obce najneskôr do 15 dní po ukončení zúčtovacieho mesiaca,

 • následná fakturácia odmeny za poskytovanie služieb dodávateľom – prílohou k faktúre bude výstup z databázových štatistík poskytovanej služby,

 • základná časová jednotka – tarifikácia 1 hodina,

 • systém musí rozlišovať čas, počas ktorého sa platí úhrada za parkovanie v zmysle platného Prevádzkového poriadku,

 • systém zabezpečí, že do 30 sekúnd od odoslania SMS bude doručená potvrdzujúca SMS s uvedenými informáciami o uhradenom parkovnom,

 • možnosť zakúpenia SMS parkovacieho lístka na viac hodín prostredníctvom jednej SMS správy,

 • systém zabezpečí, že 10 min. pred uplynutím platnosti parkovného bude zaslaná upozorňujúca exspiračná SMS, ktorá informuje o blížiacom sa konci platnosti zaplateného parkovného,

 • predĺženie parkovacieho času bude umožnené opätovným zaslaním SMS,

 • všetky odchádzajúce i prichádzajúce SMS budú súčasťou ceny parkovného,

 • systém musí umožniť vytlačenie daňového dokladu za parkovanie cez webovú stránku,

 • zabezpečenie súčinnosti pri riešení reklamácií s reakčným časom max. 24 hod. od doručenia požiadavky verejným obstarávateľom,

 • zabezpečenie 24 hodinovej prevádzkovej služby (s výnimkou prípadov vyššej moci, nevyhnutných technických zásahov a pravidelnej technickej údržby, resp. prípadov, ktoré uchádzač nezaviní),

 • systém musí zabezpečiť kontrolu úhrady parkovného na základe zadaného EČV v objednávajúcej SMS,

 • súčasťou služby bude bezplatný prístup k API a možnosť bezplatnej integrácie databázy parkovacích SMS lístkov do systému tretej strany podľa požiadaviek obstarávateľa,

 • požadujeme poskytnutie zdokumentovaného rozhrania (API) na komunikáciu s aplikáciou tretej strany za účelom overenia platnosti / úhrady poplatku za parkovanie (k predloženiu bude vyzvaný víťazný uchádzač),

 • včasné a bezplatné zabezpečenie aplikácie zmien - v prípade potreby zmeny ceny parkovného predávaného prostredníctvom SMS platby, zmena prevádzkovej doby, resp. doby trvania parkovného,

 • zaškolenie zamestnancov obstarávateľa v priestoroch jeho sídla,

 • nastavenie systému podľa osobitných požiadaviek obstarávateľa a platného VZN obce Nová Sedlica, úvodný dohľad a školenie,

 • uchádzač musí pri plnení tejto zákazky postupovať v súlade s platnými právnymi predpismi SR a EÚ a taktiež musí dodržiavať príslušné platné a účinné VZN obce Nova Sedlica .

5. Variantné riešenia

Verejný obstarávateľ neumožňuje predloženie variantných riešení. Na variantné riešenia verejný obstarávateľ nebude prihliadať.

6. Lehota viazanosti ponúk

6.1 Uchádzač je viazaný svojou ponukou od uplynutia lehoty na predkladanie ponúk až do lehoty viazanosti ponúk stanovenej verejným obstarávateľom a to do 31.12.2023.

6.2 V prípade uplatnenia revíznych postupov zo strany záujemcov/ uchádzačov alebo iných objektívnych dôvodov môže dôjsť k predĺženiu stanovenej lehoty viazanosti ponúk. Verejný obstarávateľ oznámi záujemcom/ uchádzačom zmenu, resp. predĺženie lehoty viazanosti ponúk pred jej uplynutím.

7. Typ zmluvy a lehota dodania predmetu zákazky

7.1 Verejný obstarávateľ uzavrie na základe verejného obstarávania zmluvu o poskytnutí služby podľa ustanovenia § 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade s § 56 zákona o verejnom obstarávaní. (ďalej len zmluva ).

7.2 Zmluva s úspešným uchádzačom bude uzatvorená na dobu určitú v trvaní 2 roky, lehota dodania predmetu zákazky je najneskôr do 1.05.2021.

8. Mena a ceny uvádzané v ponuke

8.1 Navrhovaná cena v ponuke uchádzača musí byť vyjadrená v eurách.

8.2 Navrhovaná cena (Príloha č. 1) musí byť stanovená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena bude vyjadrená percentom z celkovej tržby za poskytnutú službu a z nej vypočítaná celková cena za 2 roky plnenia v EUR bez DPH (vypočítané z predpokladaných výnosov za 2 roky cez spôsob úhrady SMS).

8.3 Odmena (percentuálna provízia z tržby) musí zahŕňať všetky požiadavky obstarávateľa, t. j. vrátane všetkých nákladov uchádzača, vrátane dodanie softwaru, prevádzkovania systému, platby mobilným operátorom, zaškolenie obsluhy a pod. .

8.4 Cena je vrátane zaškolenia pracovníkov obstarávateľa a technickej podpory. Cena musí zahŕňať všetky náklady uchádzača súvisiace s výkonom danej činnosti.

9. Ponuka

9.1 Cena určená uchádzačom za dodanie predmetu zákazky v ponuke je pre uchádzača záväzná a konečná a platí pre celú zákazku v zmysle tejto výzvy na predloženie cenovej ponuky.

9.2 Ponuku môže predložiť uchádzač, ktorým je hospodárskym subjektom, ktorý na trhu oprávnený poskytovať služby na požadovaným predmet zákazky uvedený v predmete svojej činnosti

9.3 Spolu s cenovou ponukou musí uchádzač predložiť :

a) Čestné vyhlásenie uchádzača, že na neho nebol vyhlásený konkurz, nie je v likvidácii ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku – originál podpísaný štatutárnym zástupcom.

b) Návrh na plnenie kritérií (Príloha č. 1) – originál podpísaný štatutárnym zástupcom.

c) Zoznam zrealizovaných zákaziek (Príloha č. 2) – o dodaní služby rovnakého alebo podobného charakteru za predchádzajúcich 5 rokov od vyhlásenia výzvy. Odôvodnenie: Uchádzač splnením požiadavky musí preukázať potrebné primerané skúsenosti pri realizovaní diela rovnakého alebo podobného charakteru a rozsahu ako je predmet zákazky.

10. Miesto a lehota na predkladanie ponuky

10.1 Ponuky uchádzačov je možné doručiť na adresu:

        Doručovanie poštou/osobne: Obec Nová Sedlica, Nová Sedlica 23, 067 68

        Doručovanie elektronicky: email :starosta@obecnovasedlica.sk

10.2 Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa 25.03.2021 o 12:00 hod. miestneho času.

10.3 Kontaktná osoba na verejné obstarávanie : Vasiľ Dinič ,mob.0917612462 4

email : starosta@obecnovasedlica.sk

10.4 Ponuky doručované poštou alebo osobne sa predkladajú v uzavretej obálke s názvom neotvárať „VO : Zabezpečenie služby – prevádzka SMS parkovného na území obce Nová Sedlica.

10.5 V prípade doručenia poštou musí byť ponuka v stanovenej lehote doručená na adresu: .Obec Nová Sedlica ,Nová Sedlica 23, PSČ 067 68. Dátum poštovej pečiatky nie je rozhodujúci, po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nie je možné predložené ponuky odvolať, ponuky po predložení nemožno meniť ani dopĺňať. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk je zmena alebo doplnenie ponuky vylúčená. Prípadná oprava zrejmých chýb a nesprávností, ktoré vznikli pri vyhotovení ponuky je možná aj po uplynutí lehoty na podávanie ponúk.

10.6 Ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku; obálka musí byť zreteľne označená názvom obstarávania uvedenom v bode 10.4 tejto výzvy ako aj obchodným menom a sídlom verejného obstarávateľa a uchádzača.

11. Kritériá na vyhodnotenie ponúk

Najnižšia celková cena zákazky za 2 roky plnenia vyjadrená províziou v %, ako aj v EUR za 2 roky plnenia s DPH.

12. Vyhodnotenie ponúk

12.1 Verejný obstarávateľ bude predložené ponuky vyhodnocovať na základe kritéria najnižšej ceny.

12.2 Po vyhodnotený všetkých predložených ponúk verejný obstarávateľ písomne oznámi všetkým účastníkom úspešného uchádzača najneskôr do 7 dní odo dňa vyhodnotenia.

12.3 Verejný obstarávateľ určí víťazného uchádzača, ktorý splnil všetky podmienky účasti podľa bodu 9. tejto výzvy.

13. Podmienky financovania

Verejný obstarávateľ neposkytne žiaden preddavok. Predmet zákazky sa bude financovať formou bezhotovostného styku v lehote splatnosti faktúr minimálne 14 dní.

14. Doplňujúce informácie


14.1 Uchádzači nemajú nárok na náhradu nákladov spojených s účasťou na tomto verejnom obstarávaní.

14.2 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo odmietnuť všetky predložené ponuky.

14.3 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo realizovať dielo do výšky krytia finančných prostriedkov rozpočtom obstarávateľa.

14.4 Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo nevybrať uchádzača, resp. zrušiť verejné obstarávanie na zabezpečenie plnenia predmetu zákazky bez udania dôvodu.

 

Prílohy:

1/ Návrh na plnenie kritérií – súťažná ponuka (Príloha č. 1)

2/ Zoznam zrealizovaných zákaziek (Príloha č. 2)Zoznam aktualít: