SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osbitného zreteľa

 07.04.2022

                                         OBEC NOVÁ SEDLICA

                                         Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 Zboj

                                                  Telefón: 057/76941 87 e-mail: obec.novasedlica@makoba.sk

 

                                       Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


                                                        Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer predaja nižšie uvedenej nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 74/2022 zo dňa 19.01.2022 a týka sa nasledovnej novovytvorenej parcely – pozemku vyčleneného geometrickým plánom č. 37007459-40/2021 z parcely registra „E“ č. 19 v k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísaných na LV č. 1, podiel B2 v 1/1:


Predmet predaja:


A) Novovytvorená parcela:

- č. 475/1 o výmere 195 m2, zastavané plochy, vyčlenená z pôvodnej parcely registra „E“ č. 19 vo vlastníctve obce Nová Sedlica


Kupujúci: Milan Chautur

 

 

Dôvod: Pozemok sa nachádza za rodinným domov žiadateľa, pozdĺž vodného toku a prístup na tento pozemok je možný iba cez zastavanú plochu a nádvorie vo vlastníctve žiadateľa. Keďže svojím umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbami a zastavanou plochou vo vlastníctve žiadateľa, pre obec je nevyužiteľný a nadbytočný.


                                                                                                              Vasiľ Dinič

                                                                                                              starosta obce

Zverejnené dňa: 07.04.2022

Zvesené dňa:Zoznam aktualít: