SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zámer predaja pozemku Obce Nová Sedlica v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 25.06.2020

 OBEC NOVÁ SEDLICA

Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 ZbojTelefón: 057/76941 87 e-mail: obec.novasedlica@makoba.sk
Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer predaja nižšie uvedenej nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 32/2020 zo dňa 24.06.2020 a týka sa novovytvorenej parcely – pozemku č. 990/28 vyčleneného geometrickým plánom č. 34823123-57/2020 z pôvodnej parcely registra „C“ č. 990/2 v k. ú. Nová Sedlica a parcely registra „C“ č. 990/21 vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísanej na LV č. 1, v časti B2, podiel 1/1:


Predmet predaja:


  1. Parcela registra „C“ č. 990/21 o výmere 493 m2, druh: trvalý trávny porast, k.ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve obce Nová Sedlica, evidovanej na LV č. 1

  2. Novovytvorená parcela: -parcela č. 990/28 o výmere 295 m2, druh: trvalý trávny porast - vyčlenená z výmery pôvodnej parcely registra „C“ č. 990/2 o výmere 515 m2, k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve obce Nová Sedlica, zapísanej na LV č. 1

 Kupujúca: Martina Korkobcová, rod. SemjonováDôvod: Dlhodobé užívanie pozemku zo strany žiadateľky. Pozemky sú pre obec nevyužiteľné a nadbytočné z dôvodu svahovitého terénu a obmedzeného prístupu.
Vasiľ Dinič

starosta obce

Zverejnené dňa: 25.06.2020

Zvesené dňa: .........................Zoznam aktualít: