SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Zámer prevodu nehnuteľnosti v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí

 12.09.2019

Zámer predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa

 OBEC NOVÁ SEDLICA

                                                                                             Obecný úrad Nová Sedlica č. 23, 067 68 Zboj

 

Obec Nová Sedlica

v zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prevodu nehnuteľného majetku Obce Nová Sedlica


Z Á M E R

predaja majetku Obce Nová Sedlica z dôvodu hodného osobitného zreteľa


Zámer predaja nižšie uvedenej nehnuteľnosti bol schválený trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov uznesením Obecného zastupiteľstva v Novej Sedlici č. 14/2019 zo dňa 11.09.2019 a týka sa nasledovnej novovytvorenej parcely – pozemku vyčleneného geometrickým plánom č. 34823123-21/2019 z pôvodnej parcely registra „C“ č. 990/2 v k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve Obce Nová Sedlica, zapísanej na LV č. 1, v časti B2, podiel 1/1:


Predmet predaja:

A) Novovytvorená parcela:

 

 

  • parcela č. 990/27 o výmere 145 m2, druh: trvalý trávny porast - vyčlenená z výmery pôvodnej parcely registra „C“ č. 990/2 o výmere 515 m2, k. ú. Nová Sedlica, vo vlastníctve obce Nová Sedlica, zapísanej na LV č. 1

 

Kupujúci: Michal Hrabovčin a manž. Mária, rodená Diničová

 

Dôvod: Uvedený pozemok sa nachádza nad pozemkami, ktoré sú vo vlastníctve žiadateľov, je svahovitého terénu, pre obec je nevyužiteľný a nadbytočný.
Vasiľ Dinič

starosta obce

Zverejnené dňa: 12.09.2019

Zvesené dňa: .........................
Zoznam aktualít: